یک اثر یک نویسنده

شنبه 19 تیر‌ماه سال 1389

اندوه بی پایان / ماکسیم گورکی

صفحه یک و دو

صفحه سه و چهار

صفحه پنج و شش

صفحه هفت و هشت

صفحه نه و ده

صفحه یازده و دوازده

صفحه سیزده و چهارده

صفحه پانزده و شانزده

صفحه هفده و هجده

صفحه نوزده و بیست

صفحه بیست و یک و بیست و دو

صفحه بیست و سه و بیست و چهار