یک اثر یک نویسنده

سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1389

علی اشرف درویشیان

کرامت الله دانشیان بیست و هفت ساله که در سال 1325 در شیراز متولد شده بود، در دادگاه تجدید نظر، جانانه به دفاع برخاست و چنین گفت: "در بیدادگاه اول بنابر شرایط فاشیستی حاکم بر آن، دفاع مرا ناتمام شنیدید. همچنین، دفاع دوستم، گلسرخی را، اما من دفاعم، جز دفاع از حقوق توده های فقیر و تحت ستم و حمله به ضد انقلاب و دشمنان قسم خورده مردم چیز دیگری نیست. اگر وحشتی از نیروی انقلابی و مبارزات مردم ندارید، در واقع به مرگ طبقه حاکم در ایران مومن نیستید. تاریخ این واقعیت را نشانتان خواهد داد. ایمان ما به پیروزی جنبش نوین ایران در سراسر جوامع طبقاتی جهان، عظیم ترین قدرت است. و این را بگویم که مارکسیسم هیچ گاه مورد خوشایند طبقه حاکم و وابستگان آنها نیست." ..


گزیده ای از کتاب:

درویشیان، علی اشرف، چون و چرا، تهران، اشاره، 1381


مطالعه بیشتر